Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (Όροι Χρήσης)

1. Εισαγωγή
Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο της μπύρας Άλη, http://www.alibeer.gr (στο εξής «ιστότοπος/ιστοσελίδα»), που ανήκει στην εταιρεία «Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Ο.Τ. 19, Κτίριο 9, Α’ Ζώνη ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδο 57022 Θεσσαλονίκης (στο εξής «Εταιρεία»). Προκειμένου οι χρήστες να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο ιστότοπος της μπύρας Άλη πρέπει να είναι ενήλικοι. Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά το εν λόγω έγγραφο.

2. Δυνατότητα Εφαρμογής
Με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ο χρήστης αποδέχεται την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτών στον ιστότοπο http://www.alibeer.gr. Οι χρήστες του ιστοτόπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη δέσμευση από τους παρακάτω Όρους Χρήσης, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

3. Περιεχόμενο
Ο ιστότοπος http://www.alibeer.gr έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών, την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Στον ιστότοπο περιέχονται κείμενα, εικόνες και βίντεο, φωτογραφίες, λογότυπα, αρχεία ήχου (εφεξής αναφερομένων από κοινού ως το «περιεχόμενο»). Το περιεχόμενο του ιστοτόπου –χωρίς κανέναν επ’ αυτού περιορισμό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων- αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Eταιρείας και, ως εκ τούτου, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, πλην της καθαρά ιδιωτικής, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση και κάθε άλλη επεξεργασία του περιεχομένου, αλλά και για την τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση αυτού.

4. Πληροφορίες και Ευθύνη
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν ελεγχθεί και συγκεντρωθεί με τη δέουσα προσοχή. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια της Eταιρείας προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, έγκυρες και ακριβείς, η Eταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρέχεται στους χρήστες αυτούσιο, χωρίς οποιαδήποτε μορφή εγγύησης και, ως εκ τούτου, η Eταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια αυτού.
Η Eταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή τυχόν άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία και παράδοση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ή εν γένει στη λειτουργία αυτού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, επιγενόμενες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές, που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αφορούν στη χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και σε κάθε παράλειψη, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών και σε τυχόν άλλα σφάλματα ή ελαττώματα επ’ αυτού.

5. Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους
Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Η Eταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες.
Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση της Eταιρείας και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών διαδικτυακών ιστοτόπων φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική ευθύνη) για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. Ως εκ τούτου, η Eταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών που συνδέονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται υπ’ ευθύνη τους και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στου παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία
Η ιστοσελίδα http://www.alibeer.gr και το περιεχόμενο αυτής –χωρίς καμία επ’ αυτού εξαίρεση- αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Eταιρείας και προστατεύονται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής/ πνευματικής ιδιοκτησίας.

7. Άδεια Χρήσης
Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Eταιρεία παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση των περιεχομένων σε αυτό αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα εμπορικής χρήσεως επί του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου αυτού. Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους, θα συνεπάγεται την αυτόματο και χωρίς πρότερη σχετική ειδοποίηση καταγγελία της παρεχόμενης άδειας χρήσης, με αποτέλεσμα η Eταιρεία να δικαιούται να εμποδίσει την πρόσβαση του χρήστη.
Η χρήση του ιστοτόπου από τους χρήστες οφείλει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπεριφοράς, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Eταιρεία για κάθε ζημία που η ίδια υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

8. Aκυρότητα διατάξεων
Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρη, παράνομη ή ανίσχυρη από οποιανδήποτε άποψη, η(οι) διάταξη(-εις) αυτή(-ες) θα θεωρείται ως μη γεγραμμένη στους παρόντες Όρους, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και κάθε τροποποίηση ή προσθήκη επ’ αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

10. Επικοινωνία
Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με την εταιρεία «Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Ο.Τ. 19, Κτίριο 9, Α’ Ζώνη ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδο 57022 Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310 569939.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος φορέας
Η «Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Ο.Τ. 19, Κτίριο 9, Α’ Ζώνη ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδο 57022 Θεσσαλονίκης (στο εξής «Εταιρεία»), αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προκειμένου να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή να βελτιώσει τις ήδη παρεχόμενες μέσω του ιστοτόπου υπηρεσίες, να απαντήσει σε τυχόν αιτήματα ή ερωτήσεις των χρηστών και να αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες ή προσεχείς δραστηριότητες.

2. Γενικοί όροι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν ατομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα του ονόματος, της ηλικίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ του χρήστη της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και πάντα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και πρότερης ρητής συγκατάθεσης εκ μέρους των υποκειμένων τους.

3. Πρόσβαση, διόρθωση και κατάργηση
Ο χρήστης έχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων από τα αρχεία του υπεύθυνου φορέα ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτόν τρίτων μερών. Τυχόν σχετικά αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alibeer.gr.

4. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο κοινοποιήθηκαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Περιορισμοί διαβίβασης
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου ή σε τρίτους παρόχους ή συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της και μόνο κατόπιν της προηγούμενης συναίνεσης των χρηστών και για ρητά προσδιορισμένο σκοπό. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, καμία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται και δεν πραγματοποιείται.

6. Ασφάλεια δεδομένων
Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και με όλα τα απαραίτητα μέσα για την καθ’ όλα νόμιμη επεξεργασία τους. Τα μέτρα αυτά βελτιώνονται συνεχώς για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία του χρήστη και των δεδομένων του.

 

Πολιτική για τα Cookies

Σκοπός της πολιτικής για τα cookies είναι να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τη χρήση των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών αποθήκευσης πληροφοριών (εφεξής καλούμενων «cookies») στον ιστότοπο της Άλη που παρέχεται στη διεύθυνση: http://www.alibeer.gr και ανήκει στην εταιρεία «Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Ο.Τ. 19, Κτίριο 9, Α’ Ζώνη ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδο 57022 Θεσσαλονίκης (στο εξής «Εταιρεία»).

1. Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων ή κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποθηκεύονται τοπικά από το πρόγραμμα περιήγησης στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη προκειμένου να αποθηκεύσουν ορισμένες πληροφορίες. Τα cookies συνήθως περιλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή του χρήστη. Η αποθήκευση των σχετικών πληροφοριών επιτρέπει στο διαδικτυακό τόπο να αναγνωρίζει ότι ο χρήστης έχει ήδη επισκεφτεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο ιστότοπο. Ανάλογα με την διάρκειά τους, τα cookies είναι είτε «προσωρινά» είτε «μεγαλύτερης διάρκειας». Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν ο χρήστης κλείνει τον φυλλομετρητή του, ενώ τα «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό του χρήστη μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

2. Συγκατάθεση για τη χρήση των cookies
Τα cookies ενεργοποιούνται μόνο μετά τη ρητή έγκριση του χρήστη. Η συγκατάθεση του χρήστη δίδεται μέσω των αναδυόμενων παραθύρων στον ιστότοπο. Η συγκατάθεση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί εφόσον ο χρήστης συνεχίζει την περιήγησή του στον ιστότοπο μετά την αποδοχή του μηνύματος στο αναδυόμενο παράθυρο.

3. Είδη cookies
Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τις εξής κατηγορίες cookies:

• Cookies λειτουργικότητας: Τα λειτουργικά cookies είναι τα cookies τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να ενισχύσουν την προσβασιμότητα του διαδικτυακού ιστοτόπου. Επιτρέπουν την απομνημόνευση στοιχείων και επιλογών του χρήστη που έχουν δοθεί ή πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ένα cookie χρησιμοποιείται και αποθηκεύεται προκειμένου να θυμάται τη χώρα και τη γλώσσα που ο χρήστης έχει επιλέξει ή/και την ηλικία που έχει υποβάλει στη σχετική φόρμα.

• Cookies απόδοσης και cookies αναλυτικών στοιχείων: Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το διαδικτυακό ιστότοπο. Βοηθούν, για παράδειγμα, στη διαπίστωση αναφορικά με το ποιες σελίδες έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ή με το περιεχόμενο που παρουσιάζεται ως περισσότερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Μέσω της χρήσης των cookies απόδοσης μπορούν να καταγράφονται, για παράδειγμα, οι φορές πρόσβασης σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο χρόνος παραμονής σε αυτή, οι λέξεις-κλειδιά που οδήγησαν στην ιστοσελίδα αυτή, καθώς και η περιοχή από την οποία έγινε η πρόσβαση. Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων ενός διαδικτυακού τόπου. Ο διαδικτυακός τόπος http://www.alibeer.gr χρησιμοποιεί τα cookies αναλυτικών στοιχείων της Google. Η Google επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που λαμβάνει από τον ιστότοπο σε ανώνυμη μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.google.com/analytics .

• Cookies τρίτων: Ο διαδικτυακός τόπος http://www.alibeer.gr επιτρέπει την είσοδο σε cookies εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης από τρίτα μέρη. Αυτό παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να μοιράζεται περιεχόμενο προερχόμενο από τον ιστότοπο σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας αυτό πιο φιλικό προς τον χρήστη. Οι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies στους ιστότοπους και στις εφαρμογές τους σε σχέση με το διαδικτυακό τόπο http://www.alibeer.gr. Για να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούν οι τρίτοι τα cookies, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις πολιτικές των τρίτων αυτών ιστοσελίδων.

4. Αλλαγή ρυθμίσεων
Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού, ο χρήστης δύναται να ερωτάται και να ειδοποιείται κάθε φορά που ένα cookie ενεργοποιείται ή αποθηκεύεται στον υπολογιστή του, καθώς και να εξασφαλίσει τη γενική μη αποδοχή cookies από το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Επίσης, μπορεί να διαγράψει ανά πάσα στιγμή τα cookies που έχουν εκ νέου ενεργοποιηθεί ή αποθηκευθεί.
Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες ότι τυχόν επιλογή απενεργοποίησης των cookies ενδέχεται να επιφέρει περιορισμούς στη λειτουργία του ιστοτόπου.

5. Επικοινωνία
Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη χρήση cookies, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Για τυχόν ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα τοποθεσία web, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alibeer.gr.

 

Υπεύθυνη κατανάλωση

Στην Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε. θέλουμε η κατανάλωση των προϊόντων μας να συνδέεται πάντα με ευχάριστες εμπειρίες που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, δημιουργούν θετικές αναμνήσεις και προσφέρουν απόλαυση. Είμαστε αντίθετοι στην κατάχρηση και τη χωρίς μέτρο κατανάλωση γι αυτό και κάθε χρόνο πραγματοποιούμε πολλαπλές δράσεις για την προώθηση της Υπεύθυνης Κατανάλωσης αλκοόλ.

• Αυτοδεσμεύεται και θέτει από μόνη της υψηλά πρότυπα και αυστηρούς κανόνες για την υλοποίηση της επικοινωνίας της.

• Κάθε εμπορική δράση και επικοινωνία της απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους και αποφεύγονται ενέργειες που μπορεί να εμπλέκουν ανηλίκους.

• Οι διαφημίσεις της προβάλλουν την κατανάλωση αλκοόλ και όχι τα αποτελέσματά της.

• Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση προβάλλονται μετά τις 19.00, ενώ οι πρωταγωνιστές είναι άτομα άνω των 18 ετών.

• Δεν χορηγεί εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα κάτω του νομίμου ορίου ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ.

• Δεν χορηγεί αγώνες αυτοκινήτων, μηχανών κτλ.

• Το μήνυμα «απολαύστε υπεύθυνα» αναγράφεται σε όλες τις συσκευασίες της και αναφέρεται σε κάθε διαφημιστικό μήνυμά της.

• Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της σε άτομα κάτω των 18 ετών, ενώ διατηρεί ειδική ενότητα ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση.

• Τέλος, ζητά και αναμένει από τους συνεργάτες της: να είναι ενήμεροι για την πολιτική μας για το Αλκοόλ και να ακολουθούν τις αρχές μας για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης.

 

Οι αρχές μας για την Υπεύθυνη Κατανάλωση

1. Πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη κατανάλωση μπίρας μπορεί να είναι μέρος ενός ισορροπημένου και θετικού τρόπου ζωής για τους ενήλικες που την επιλέγουν

2. Πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος πολίτης έχει ευθύνη της ατομικής του συμπεριφοράς

3. Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε σωστά το καταναλωτικό κοινό, σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ

4. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι μας οφείλουν πρώτοι από όλους να επιδεικνύουν υπεύθυνη συμπεριφορά ως προς την κατανάλωση αλκοόλ

5. Δεσμευόμαστε ότι όλες οι εμπορικές μας δραστηριότητες θα τηρούν αυστηρά τη νομοθεσία, αλλά και τις αρχές της εταιρίας μας, αποθαρρύνοντας την ανεύθυνη κατανάλωση

6. Επενδύουμε στο διάλογο και στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς μας εταίρους, ώστε να αποτρέψουμε την κατάχρηση και την ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ

7. Δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε, να αξιολογούμε και να δημοσιοποιούμε συστηματικά τις ενέργειές μας για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης

 

Θεωρούμε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός κανόνας που ισχύει για όλους τους ενήλικες καταναλωτές: «Πρέπει πάντα να πίνουμε με μέτρο, στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο τόπο και για τους σωστούς λόγους».